30km survival zone: Chernobyl (Steam key/Region free)